เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
จำนวนเอกสารทั้งหมด 6 รายการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองกระบี่
แผนพัฒนา ๔ ปี (2561-2564)