เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
การบริหารงานบุคคลภายในองค์กร
จำนวนเอกสารทั้งหมด 6 รายการ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกสรรหาบุคลากร เอกสารประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการคัดเลือกสรรหา
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
รายงานการประเมินผลตาม (4) และ (5)