เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ทำเนียบผู้บริหารเทศบาล
ขุนบรรณกิจเลขา
นายกเทศมนตรี
พ.ศ. ๒๔๘๑
ขุนนรการพินิจ
นายกเทศมนตรี
พ.ศ. ๒๔๘๑ - ๒๔๘๓
หลวงว่องวัจนวิชัย
นายกเทศมนตรี
พ.ศ. ๒๔๘๓
หลวงบรรณกิจเลขา
นายกเทศมนตรี
พ.ศ. ๒๔๘๓
นายเฉลียว ณ กลาง
นายกเทศมนตรี
พ.ศ. พ.ย. ๒๔๘๓
นายต้าเหร่ อุดมศิลป์
เทศมนตรี
พ.ศ. ๑๘ เม.ย.๒๔๘๖
นายไพรฑูรย์ ประชิด
นายกเทศมนตรี
พ.ศ. ๒๘ ส.ค. ๒๔๘๖
นายประสม ชุมเชื้อ
เทศมนตรี
พ.ศ. ๖ พ.ย. ๒๔๙๒
นายฟื้น สุคนธกนิษฐ
นายกเทศมนตรี
พ.ศ. ๗ พ.ย. ๒๔๙๒
นายสนอง ณ ตะกั่วทุ่ง
เทศมนตรี
พ.ศ. ๙ มิ.ย. ๒๔๙๒
นายสุชาติ ฮุ่ยสกุล
เทศมนตรี
พ.ศ. ๙ มิ.ย. ๒๔๙๒
นายสินธุ ประทีบ ณ กลาง
นายกเทศมนตรี
พ.ศ. ๑๐ มิ.ย ๒๔๙๓
นายมังกร ภาษยากร
เทศมนตรี
พ.ศ. ๒๐ ส.ค. ๒๕๐๖
นายวงศ์ ประทีบ ณ ถลาง
เทศมนตรี
พ.ศ. ๒๐ ส.ค. ๒๕๐๖
นายเนิ่น เกษสุวรรณ์
นายกเทศมนตรี
พ.ศ. ๒๐ ส.ค. ๒๕๐๖
นายมังกร ภาษยากร
เทศมนตรี
พ.ศ. ๑๐ ส.ค. ๒๕๑๐
ร.ต.อ. มาศ หลานไทย
เทศมนตรี
พ.ศ. ๑๐ ส.ค. ๒๕๑๐
นายกุศล ศานติธรรม
นายกเทศมนตรี
พ.ศ. ๑๐ ส.ค.๒๕๑๐
นายสนิท ธรรมเชื้อ
เทศมนตรี
พ.ศ. ๓๐ ม.ค.๒๕๑๑
พ.ต.ท. คุ้ม ชำนาญ
เทศมนตรี
พ.ศ. ๓๐ ม.ค. ๒๕๑๑
นายสินธุ ประทีบ ณ กลาง
นายกเทศมนตรี
พ.ศ. ๓๐ ม.ค. ๒๕๑๑
จ.ส.ต. ประพาส ประทีป ณ ถลาง
เทศมนตรี
พ.ศ. ๑ ก.ย.๒๕๑๒
นายหาญ หลักแหลม
เทศมนตรี
พ.ศ. ชุดเลือกตั้ง
นายวินิจ เทียนกิ่งแหลม
แทน จ.ส.ต.ประพาสฯ
พ.ศ. ๑ ก.ย.๒๕๑๒ - ๒๘ ธ.ค. ๒๕๑๒
นายอั้น เอ่งฉ้วน
แทนนายวินิจฯ
พ.ศ. ๒๘ ธ.ค. ๒๕๑๒ - ๑๖ มิ.ย.๒๕๑๔
นายล้น หวานดี
แทนนายหาญฯ
พ.ศ. ๑๗ มิ.ย. ๒๕๑๔ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๑๕
นายชวน ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรี
พ.ศ. ๓๑ ธ.ค. ๒๕๑๕ - ๒๗ ธ.ค.๒๕๑๗
นายทำนอง สำราญ
เทศมนตรี
พ.ศ. ๓๑ ธ.ค. ๒๕๑๕ - ๒๗ ธ.ค. ๒๕๑๗
ร.ต.อ.มาศ หลานไทย
เทศมนตรี
พ.ศ. ๓๑ ธ.ค.๒๕๑๕ - ๒๗ ธ.ค.๒๕๑๗
นายฮวน ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรี
พ.ศ. ๒๗ ธ.ค. ๒๕๑๗ - ๒๓ มิ.ย.๒๕๒๓
ไปที่หน้า