เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
นายอธิพัชญ์ พันธ์จินาธนกุล
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่
เบอร์โทรศัพท์ : 099-3093399
- ว่าง -
รองปลัดเทศบาล
- ว่าง -
รองปลัดเทศบาล
นายธีรวุฒิ ชูศิลป์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 084-7446196
นางสาวโนรี เห้งสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2776037
นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9560373
นายกฤษฎา สถิตย์ภาคีกุล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1039028
นางสุวรรณี คงสอน
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9564332
นางสาวรัตติกาล เครือหลี
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8666153
นางอังคณา สืบวิเศษ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6507953
นางนฤมล โกมลวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9787776
นางสาวชนัญศิกาญจน์ ขุนเศรษฐ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 086-0982148
นายขันติกร สุวรรณวิหค
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดเก่า
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2868217
นางสาวนภารินทร์ บุญเกื้อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาในโรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด
เบอร์โทรศัพท์ : 095-2798889
นายเกื้อกูล กุลชุมกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง
เบอร์โทรศัพท์ : 082-4193515
นายวิรัตน์ จุติประภาค
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2944124
นางอัสนีพร ทวีวุฒิไกร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7194665