เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ระเบียบ/กฏหมาย
จำนวนเอกสารทั้งหมด 41 รายการ
เรื่องควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563
เรื่อง ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2563
พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ไปที่หน้า