เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
จำนวนเอกสารทั้งหมด 5 รายการ
หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคล
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ