เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
จำนวนเอกสารทั้งหมด 20 รายการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2562
ไปที่หน้า