เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชน เทศบาลเมืองกระบี่
23 กุมภาพันธ์ 2564

#ประชุมคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชน เทศบาลเมืองกระบี่ ...

23 ก.พ.2564 / กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกระบี่ อำนวยการจัดการประชุมคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชน เทศบาลเมืองกระบี่ โดยมีนายมนูญ บุตรหนา เป็นประธานสภาองค์กรชุมชน เทศบาลเมืองกระบี่ มีคณะกรรมการจากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ร่วมประชุม ณ ศูนย์บริการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกระบี่ (สวนสาธารณะธารา) ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน แบ่งออกเป็น 6 ด้านดังนี้

1. คณะทำงานด้านสวัสดิการชุมชน

2. คณะทำงานด้านด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย

3. คณะทำงานด้านตำบลสุขภาวะและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ /ผู้พิการ/เด็ก)

4. คณะทำงานด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

5. คณะทำงานด้านการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อม

6. คณะทำงานด้านผู้ประสบภัยพิบัติ

โดยในการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านต่างๆ ในการกำหนดแผนงาน การเขียนโครงการ /การพิจารณาโครงการ/และการ นำเสนอโครงการต่อสภาองค์กรชุมชนต่อไป

ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม คอยอำนวยความสะดวก ด้านการจัดเตรียมสถานที่ /เตรียมอาหารว่าง/มีการตรวจวัดอุณภูมิร่างกายแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ตามมาตรการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อีกด้วย