เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การกำหนดหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 13 หน่วยเลือกตั้ง
2 มีนาคม 2564

การกำหนดหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 13 หน่วยเลือกตั้ง

หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ใต้อาคารโดมวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

หน่วยเลือกตั้งที่ 2 หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 3(ท่าแดง)

หน่วยเลือกตั้งที่ 3 บริเวณใต้อาคารโรงเรียนเทศบาล 3(ท่าแดง)

หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ศาลาการเปรียญ วัดโภคาจุฑามาตย์

หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ศาลาอเนกประสงค์ วัดโภคาจุฑามาตย์

หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า)

หน่วยเลือกตั้งที่ 7 บริเวณโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1(ตลาดเก่า)

หน่วยเลือกตั้งที่ 8 ศาลาอเนกประสงค์ วัดควนสบาย

หน่วยเลือกตั้งที่ 9 ที่ทำการชุมชนรักษ์ห้วยน้ำแดง

หน่วยเลือกตั้งที่ 10 ใต้อาคารสำนักงานกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

หน่วยเลือกตั้งที่ 11 ใต้อาคารสำนักงานกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

หน่วยเลือกตั้งที่ 12 ใต้อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

หน่วยเลือกตั้งที่ 13 ใที่ทำการชุมชนรวมใจชน

#จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 7,891 คน

#จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 7,823 คน