เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชน เทศบาลเมืองกระบี่
19 กุมภาพันธ์ 2564

#ประชุมคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชน เทศบาลเมืองกระบี่ ... 23 ก.พ.2564 / กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกระบี่   อำนวยการจัดการประชุมคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชน เทศบาลเมืองกระบี่  โดยมีนายมนูญ  บุตรหนา  เป็นประธานสภาองค์กรชุมชน เทศบาลเมืองกระบี่  มีคณะกรรมการจากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ร่วมประชุม  ณ ศูนย์บริการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกระบี่  (สวนสาธารณะธารา) ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน แบ่งออกเป็น 6 ด้านดังนี้ 1. คณะทำงานด้านสวัสดิการชุมชน 2. คณะทำงานด้านด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย 3. คณะทำงานด้านตำบลสุขภาวะและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ /ผู้พิการ/เด็ก) 4. คณะทำงานด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 5. คณะทำงานด้านการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อม 6. คณะทำงานด้านผู้ประสบภัยพิบัติ โดยในการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านต่างๆ ในการกำหนดแผนงาน  การเขียนโครงการ /การพิจารณาโครงการ/และการ นำเสนอโครงการต่อสภาองค์กรชุมชนต่อไป  ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม คอยอำนวยความสะดวก ด้านการจัดเตรียมสถานที่ /เตรียมอาหารว่าง/มีการตรวจวัดอุณภูมิร่างกายแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ตามมาตรการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อีกด้วย