เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
พันธกิจการพัฒนา
(MISSION)
 • ส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาการรักษาความสะอาด ตามแนวทางของเมืองแห่งคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นความสะอาดในด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองที่มีผลต่อสุขอนามัยของประชาชน ความสะอาดด้านจิตใจ โดยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน การสร้างจิตสำนึกที่ดีของการอยู่ร่วมกันในสังคม ตลอดจนความสะอาดโปร่งใสของหน่วยงาน การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
 • อนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมประชาชนให้มีจิตสำนึกในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทางเลือก
 • ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายการจราจรในเขตเทศบาลเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชน รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาล ตลอดจนการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
 • พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โดยมุ่งเน้นการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกระดับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งได้รับการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการอย่างครอบคลุมทั่วถึง
 • ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน พร้อมรองรับต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งการอนุรักษ์สืบสานศาสนา ประเพณีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่
ยุทธศาสตร์
(STRATEGY)
 • เมืองสะอาด (Clean City)
  เป้าประสงค์
  เป็นเมืองที่มีการบูรณาการความสะอาดในด้านพื้นที่ ด้านจิตใจ รวมทั้งการกระทำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำแนกรายละเอียดได้ดังนี้
  1. ความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง หน่วยงาน
  2. ความสะอาดในด้านจิตใจคุณธรรม จริยธรรม
  3. ความสะอาดภายในหน่วยงาน ความโปร่งใสในการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
  กลยุทธ์
  1. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด และการจัดการขยะมูลฝอย พร้อมรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดแก่ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชน
  2. การพัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหาร อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และอาคารสถานที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดต่าง ๆ พร้อมรณรงค์ส่งเสริมในกลุ่มเป้าหมายและดำเนินการในเชิงรุก
  3. จัดระบบบำบัดน้ำเสียและส่งเสริมให้มีการจัดการน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชนอย่างเป็นระบบ รวมทั้งตลาดและสถานที่ที่เกี่ยวข้อง
  4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดรูปที่ดินและผังเมืองในเขตเทศบาล เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  5. เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสำนึกที่ดีของการอยู่ร่วมกัน ในสังคมเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวม และส่วนรวมทุกด้าน
  6. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการรวมกลุ่มร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนของตนเอง
  7. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนอย่างสะดวกรวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม
  8. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้ตลอดจนเปิดช่องทางในการแสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน